Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014

Do It Yourself projects!

We have done  many things in the house by ourselves. We transformed furniture, walls and fabrics with a lot of work but without spending a fortune!

                                                              Bedroom 

         before                                                           after
 
Bathroom

before                                                              after

Office

before                                                                            after
 Entrance
before                                                                       after
Lighting
before                                                                                  after

Materials: 
Ma 

We needed an old olive oil jug, a cardboard tube, a lampshade from IKEA, a sack from potatoes, paint and brush and here it is!